بلاگ

DNA چیست؟

DNA چیست؟

DNA یا داکسی نوکلئیک اسید ماده وراثتی انسان و تقریبا تمامی موجودات دیگر است. تقریبا تمام سلول های بدن یک فرد دارای DNA مشابه هستند. بیشترِ DNA در هسته سلول واقع شده است (که آن را DNA هسته ای می‌نامند)، اما همچنین مقدار کمی DNA می‌تواند در میتوکندری‌ها (که آن را DNA میتوکندریایی یا mtDNA می‌نامیم) نیز یافت شود. میتوکندری‌ها ساختاری هستند که درون سلول انرژی غذا را به شکلی که برای سلول قابل استفاده ب

پنج شنبه، 16 اسفند ماه 1397 585 بازدید
سلول چیست؟

سلول چیست؟

سلول‌ها واحد ساختمانی پایهی تمام موجودات زنده محسوب می‌شوند. بدن انسان متشکل از تریلیون‌ها سلول است. سلول ها ساختار بدن را شکل می دهند، مواد مغذی را از غذاها جذب کرده، آنها را به انرژی تبدیل می‌کنند و عملکردهای اختصاصی انجام می‌دهند. سلول‌ها همچنین حاوی مواد وراثتی بدن هستند و می‌تواند از روی خودشان نسخه برداری کنند.

یکشنبه، 12 اسفند ماه 1397 684 بازدید
متنی جهت تست بلاگ

متنی جهت تست بلاگ

چکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این قسمت قرار می گیردچکیده متن فوق در این

پنج شنبه، 9 اسفند ماه 1397 636 بازدید
بارداری

بارداری

چیکده مطلب آزمایشی

چهار شنبه، 8 اسفند ماه 1397 619 بازدید
بیماری های ژنتیکی چیست؟

بیماری های ژنتیکی چیست؟

این یک متن آزمایشی می باشد جهت تست بخش اخبار و مقالات وب سایت آزمایشگاه مندل که باید بعد از طرح نهایی با محتوای واقعی جایگزین شود. این یک متن آزمایشی می باشد جهت تست بخش اخبار و مقالات وب سایت آزمایشگاه مندل که باید بعد از طرح نهایی با محتوای واقعی جایگزین شود.

یکشنبه، 11 آذر ماه 1397 721 بازدید
بیماری های ژنتیکی چیست و چگونه مشخص می شود؟

بیماری های ژنتیکی چیست و چگونه مشخص می شود؟

این یک متن آزمایشی می باشد جهت تست بخش اخبار و مقالات وب سایت آزمایشگاه مندل که باید بعد از طرح نهایی با محتوای واقعی جایگزین شود. این یک متن آزمایشی می باشد جهت تست بخش اخبار و مقالات وب سایت آزمایشگاه مندل که باید بعد از طرح نهایی با محتوای واقعی جایگزین شود.

یکشنبه، 11 آذر ماه 1397 638 بازدید
بیماری های ژنتیکی چیست و چگونه مشخص می شود؟

بیماری های ژنتیکی چیست و چگونه مشخص می شود؟

این یک متن آزمایشی می باشد جهت تست بخش اخبار و مقالات وب سایت آزمایشگاه مندل که باید بعد از طرح نهایی با محتوای واقعی جایگزین شود. این یک متن آزمایشی می باشد جهت تست بخش اخبار و مقالات وب سایت آزمایشگاه مندل که باید بعد از طرح نهایی با محتوای واقعی جایگزین شود.

یکشنبه، 11 آذر ماه 1397 586 بازدید
بیماری های ژنتیکی چیست و چگونه مشخص می شود؟

بیماری های ژنتیکی چیست و چگونه مشخص می شود؟

این یک متن آزمایشی می باشد جهت تست بخش اخبار و مقالات وب سایت آزمایشگاه مندل که باید بعد از طرح نهایی با محتوای واقعی جایگزین شود. این یک متن آزمایشی می باشد جهت تست بخش اخبار و مقالات وب سایت آزمایشگاه مندل که باید بعد از طرح نهایی با محتوای واقعی جایگزین شود.

یکشنبه، 11 آذر ماه 1397 497 بازدید